De neste 10 årene blir en avgjørende epoke for å påvirke positivt og gå foran med et godt eksempel på bærekraftig lederskap.

Med disse utvidede, ambisiøse målene, jobber vi med kunder og i egen drift for å støtte opp om en sikker og sunn verden med nok ressurser for alle.


I verden …

Vi hjelper kundene våre med å gjøre mer for mennesker og kloden.

Konsernets bærekraftsrapport for 2019
Vann

Hjelper kunder med å spare 300 milliarder gallon [1,1 milliarder m³] vann hvert år, som tilsvarer det årlige drikkevannsbehovet for 1 milliard mennesker.

Konsernets bærekraftsrapport for 2019
Mat

Hjelper kunder med å levere nok trygg mat av høy kvalitet til å mette 2 milliarder mennesker i et helt år, noe som forhindrer 11 millioner matbårne sykdomstilfeller.

Konsernets bærekraftsrapport for 2019
Helse

Hjelper med å vaske 90 milliarder hender og gir sikker medisinsk behandling til 116 millioner mennesker hvert år, noe som forhindrer mer enn 1,7 millioner infeksjoner.

Konsernets bærekraftsrapport for 2019
Klima

Hjelper kunder med å bli karbonnøytrale ved å redusere utslipp av drivhusgasser med 6 millioner tonn, noe som forhindrer 10 millioner sykdomstilfeller forbundet med forurensning.

Måle virkningen vår

På driften vår …

Ved siden av den innflytelsen vi har sammen med kundene våre, vet vi at vi kan gjøre en forskjell gjennom egen drift.

Ha positiv innflytelse på vann

Globale vannutfordringer øker. Ifølge World Resources Institute (WRI), kommer verden til å oppleve et 56 % underskudd på vann innen 2030 hvis ingenting endres. Dette er grunnen til at Ecolabs mål er å ha en positiv innflytelse med hensyn til vann. Innen 2030 planlegger vi å:

 • tilbakeføre mer enn 50 % av vannuttaket og få standard sertifisering fra Alliansen for vannforvaltning (AWS) i vannskiller med høy risiko hvor vi arbeider
 • innfri et mål for positiv vanninnflytelse (kombinasjon av vanneffektivitet og påfyll) på 40 % per produksjonsenhet i foretakene våre

For å innfri satsningen vår, gjør Ecolab følgende:

Jobber med 16 anlegg for å gjenoppbygge en 50 % positiv vanninnflytelse i vannspill med høy risiko:

 • utvikler et prosjekt for prosessforbedring for å rasjonalisere AWS-implementering på anlegg med vannspill med høy risiko de neste 10 årene, som vil innbefatte bedriftsveiledning om ansvarlighet på anleggsnivå, standariserte verktøy og detaljert tidslinje

Vi jobber mot målet vårt om 40 % positiv vanninnflytelse over hele porteføljen vår ved å:

 • utvikle verktøy på anleggsnivå som hjelper partnerne våre med å utvikle de beste praksisene for vannkontroll og fungere som en ledende indikator for evalueringer hvert kvartal
 • introdusere de nyeste teknologiene og tjenestene våre for å hjelpe med å administrere vann i anleggene våre
 • skape et horisontalt prosessnettverk for å dele ekspertise og de beste praksisene over hele den globale leveringskjeden vår
 • sette årlige mål på anleggsnivå for å gi dem oppnåelige sjekkpunkter
 • samarbeide med Water Resilience Coalition, som vi stiftet sammen med FNs Global Compacts CEO-vannmandat for å forene flernasjonale selskaper i en bransjeledet bevegelse for å bekjempe den globale vannkrisen gjennom ambisiøse, kvantifiserebare og kollektiv tiltak


Håndtering av karbonutslipp

Det er ikke lenger noe valg om å bli med på kampen mot klimaendringer. Vitenskapelig baserte mål gir selskaper en klar og definert vei mot en fremtidsrettet utvikling. Ecolab kommer til å halvere utslipp av karbon innen 2030 og oppnå null karbonutslipp innen 2050, og nå 100 % fornybar elektrisitet innen 2030.

Vi kommer til å fokusere på:

 • direkte utslipp av drivhusgasser fra virksomheter som er eid eller styrt av Ecolab (virkeområde 1)
 • indirekte utslipp av drivhusgasser fra virksomheter som er eid eller styrt av Ecolab (virkeområde 2)
 • utslipp av drivhusgasser fra virksomheter som ikke er eid eller direkte styrt av Ecolab, men forebundet med aktivitetene våre (virkeområde 3)

For å imøtekomme forpliktelsene våre, gjør Ecolab følgende: 

 • utvider prosjekter for energieffektivitet på Ecolabs anlegg
 • inngår samarbeid med produsenten av fornybar energi, Clearway Energy Group, med den virtuelle innkjøpsavtalen vår for energi (VPPA) om å dekke 100 % av Ecolabs årlige forbruk av elektrisitet i USA og Canada
 • går over til en elektrisk flåte av tjenestekjøretøy med pilotprogram som begynner i 2021
 • samarbeider med partnere i leveringskjeden om at de skal innføre tilsvarende ambisiøse klimamål innen 2024

Vi støtter en mangfoldig og inkluderende stab

Vi mener at et mangfoldig, inkluderende og formålsdrevet team er avgjørende for våre enkelte medarbeidere, selskap, kunder og lokalsamfunn. Disse målene er et internasjonalt skritt for å få til en betydelig endring for å fremme mangfold, rettferdighet og inkludering innenfor organisasjonen vår i det vi etterstreber å utvise et like stort, eller større, mangfold som i de markedene vi opererer i.

Vi kommer til å fokusere på:

 • å forplikte oss til FNs bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene
 • å opprettholde Ecolabs likelønn i USA og utvide på verdensbasis
 • å øke kjønnsmangfoldet på ledelsesnivå til 35 % med et endelig mål om likeverd mellom kjønn
 • å øke det etniske mangfoldet på ledelsesnivå til 25 % med målsetting om at hele bredden representeres i arbeidsstyrken i USA

For å innfri satsningen vår, traff Ecolab følgende tiltak:

 • økte antall kvinnelige og fargede ledere med 40 % de siste fem årene
 • innførte bistandsordninger som foreldrepensjon i USA, stønader til adopsjon og befruktning, fleksible arbeidstidsordninger og forsørgerbidragsressurser
 • arbeidet med tredjepartsorganisasjoner for å fullføre likelønnrevisjoner i USA i 2018 og 2020 som bekreftet at Ecolab gir rettferdig og konkurransedyktig lønn i alle våre organisasjoner
 • bygget inn mangfold, likestilling og inkludering i all opplæring av ledere 
 • satte ambisiøse målsettinger om leverandørmangfold for å doble benyttelsen vår av leverandører som står for mangfold innen 2022 

Vi prioriterer sikkerhet alle steder i arbeidet mot nullmålsetningen

Sikkerhetsmålsetningen vår er alltid ingen uhell. Men nullmålsetningen er mer enn et tall. Vi verdsetter høyt opplæring og utdannelse, både i egne og kundenes anlegg. Vi foretar risikovurderinger før vi starter arbeidet, identifiserer sikkerhetsavvik, og retter opp potensielt farlige situasjoner – på ethvert sted der Ecolab opererer.

Innen 2030 har vi som målsetning:

Å lære opp og utdanne 100 % av medarbeiderne våre til å kunne ha trygt arbeid 100 % av tiden.