Ecolab experts in a dairy processing plant

Konsekvensmål for 2030

Å være et selskap med positiv innvirkning krever en felles innsats – det er en tenkemåte som driver partnerne, kundene og lokalsamfunnene våre fremover. Konsekvensmålene våre for 2030 gjenspeiler det vedvarende engasjementet vårt for en 100 % positiv fremtid.

Konsekvensmålene våre for 2030 er fokusert på endringen vi sikter mot å gjennomføre for selskapene, lokalsamfunnene, kundene og miljøet vårt. Med disse ambisiøse målsetningene sammen med kundene og i egen drift, jobber vi med å støtte opp om en sikker og sunn verden med nok ressurser til alle.

Se Ecolabs 2030 Impact Goals – Making An Impact Together-video


I verden

Vi hjelper kundene våre med å gjøre mer for mennesker og kloden.

Konsernets bærekraftsrapport for 2019

Vann

Hjelper kunder med å spare 300 milliarder gallon [1,1 milliarder m³] vann hvert år, som tilsvarer det årlige drikkevannsbehovet for 1 milliard mennesker.

Konsernets bærekraftsrapport for 2019

Mat

Hjelper kunder med å levere nok trygg mat av høy kvalitet til å mette 2 milliarder mennesker i et helt år, noe som forhindrer 11 millioner matbårne sykdomstilfeller.

Konsernets bærekraftsrapport for 2019

Helse

Bidrar til å vaske 90 milliarder hender og gi sikker medisinsk behandling til 116 millioner mennesker hvert år, noe som forhindrer mer enn 1,7 millioner infeksjoner.

Konsernets bærekraftsrapport for 2019

Klima

Hjelper kunder med å bli karbonnøytrale ved å redusere utslipp av drivhusgasser med 6 millioner tonn, noe som forhindrer 10 millioner sykdomstilfeller forbundet med forurensning.


Måle virkningen vår


I vår egen drift

I tillegg til den innflytelsen vi har sammen med kundene våre, vet vi at vi kan utgjøre en forskjell gjennom egen drift. Vi utviser stadig målbar fremdrift mot målsetningene våre for 2030 angående vann, klima, mangfold, likhet, inkludering og sikkerhet.

Oppnå en netto positiv innvirkning på vann

Oppnå en netto positiv innvirkning på vann

Prognoser fra World Resources Institute viser at hvis ting fortsetter sin vante gang, står verden overfor et ferskvannsunderskudd på 56 % innen 2030, noe som legger press på virksomheter om å raskt tenke nytt om hvordan vannressurser forvaltes. Visjonen vår om en vannbestandig framtid er avhengig av konkret handling. For Ecolab innebærer dette å fortsette å fremme vannforvaltning hos kundene våre, samtidig som vi identifiserer muligheter til å implementere vannforvaltningsprosjekter i egen drift. Innen 2030 planlegger vi å:

 • Redusere vannkonsekvenser med 40 % per produksjonsenhet på tvers av virksomheten vår i forhold til basisåret 2018
 • gjenopprett mer enn 50 % av det samlede vannuttaksvolumet vårt på høyrisikoanlegg
 • oppnå standardsertifisering fra alliansen for vannforvaltning (AWS) i høyrisikovannskiller

For å innfri satsningen vår, gjør Ecolab følgende:

Jobber med 16 anlegg for å gjenoppbygge en 50 % positiv vanninnflytelse i vannspill med høy risiko:

 • utvikler et prosjekt for prosessforbedring for å rasjonalisere AWS-implementering på anlegg med vannspill med høy risiko de neste 10 årene, som vil innbefatte bedriftsveiledning om ansvarlighet på anleggsnivå, standariserte verktøy og detaljert tidslinje

Vi jobber mot målet vårt om 40 % positiv vanninnflytelse over hele porteføljen vår ved å:

 • utvikle verktøy på anleggsnivå som hjelper partnerne våre med å utvikle de beste praksisene for vannkontroll og fungere som en ledende indikator for evalueringer hvert kvartal
 • introdusere de nyeste teknologiene og tjenestene våre for å hjelpe med å administrere vann i anleggene våre
 • skape et horisontalt prosessnettverk for å dele ekspertise og de beste praksisene over hele den globale leveringskjeden vår
 • sette årlige mål på anleggsnivå for å gi dem oppnåelige sjekkpunkter
 • samarbeide med Water Resilience Coalition, som vi stiftet sammen med FNs Global Compacts CEO-vannmandat for å forene flernasjonale selskaper i en bransjeledet bevegelse for å bekjempe den globale vannkrisen gjennom ambisiøse, kvantifiserebare og kollektiv tiltak

Håndtering av karbonutslipp

Håndtering av karbonutslipp

Ecolab har sluttet seg til FNs Global Compacts-bedriftsambisjon på 1,5 ˚C, og forpliktet seg til å redusere det fullstendige omfanget av 1- og 2-utslipp av drivhusgasser med 50 % innen 2030 og oppnå nettonullutslipp i verdikjeden vår innen 2050. Vi har også forpliktet oss til å oppnå 100 % fornybar energi innen 2030 gjennom RE100-initiativet – et globalt initiativ som forener verdens mest innflytelsesrike bedrifter som har forpliktet seg til 100 % fornybar energi – og har satt et vitenskapelig basert mål (SBT) som gjelder omfanget av 1, 2 og 3-utslipp, og som ble godkjent av SBTI (initiativet for vitenskapelig baserte mål).

Vi bruker en kombinasjon av taktikker støttet opp av vitenskapsbaserte strategier for å bidra til å nå de ambisiøse målene våre. I 2022 gjorde vi følgende:

 • Reduserte absolutte karbonutslipp av omfang 1 og 2 med 48 % fra basisåret vårt 2018 ved å fokusere på prosessforbedringsprosjekter som reduserte samlet energiforbruk med nesten 21,4 milliarder BTU.
 • Fikk 61 % av den samlede elektrisiteten fra fornybare kilder.
 • Var en drivkraft i prosjekter for elektrifiseringen av bilflåten i Europa, spesielt i Norden, Storbritannia, Nederland og Belgia.

Vi støtter en mangfoldig og inkluderende stab 

Vi støtter en mangfoldig og inkluderende stab

Vi er av den oppfatning at et mangfoldig, inkluderende og formålsdrevet team er avgjørende for suksessen til hver enkelt medarbeider, selskap, kunde og lokalsamfunn. Disse målene er et bevisst skritt for å få til en betydelig endring for å fremme mangfold, rettferdighet og inkludering innenfor organisasjonen vår i det vi etterstreber å utvise et like stort, eller større, mangfold enn i de markedene vi har virksomhet i. Vi fortsetter å fokusere på

 • å opprettholde Ecolabs likelønn i USA og utvide på verdensbasis
 • å øke kjønnsmangfoldet på ledelsesnivå til 35 % med et endelig mål om likestilling mellom kjønnene
 • å øke det etniske mangfoldet på ledelsesnivå til 25 % med målsetting om at hele bredden representeres i arbeidsstyrken i USA

Vi bruker en kombinasjon av forskjellge strategier til å hjelpe oss på ferden mot å nå konsekvensmålene våre for 2030 vedrørende mangfold, herunder

 • å utvise ledelse fra øverste nivå i organisasjonen
 • å sette sammen mer mangfoldige kandidatgrupper
 • Fremmer en inkluderings- og tilhørighetskultur gjennom opplysning og deltakelse i ressursgrupper for medarbeidere
 • Investerer i prosesser og systemer som fremmer det å ta ansvar i forhold til DEI-målinger 

Resultatet av denne innsatsen i 2022:

 • 37 % av alle nyansettelser på ledelsesnivå globalt var kvinner og37 % av alle nyansettelser på ledelsesnivå i USA var fargede.
 • Mer enn en tredjedel av den globale arbeidsstyrken vår har gjennomført et opplæringskurs i å være en god alliert i praksis.
 • Vi økte kjønnsmangfoldet på ledelsesnivå til 25,5 % og etnisk/rasemessig mangfold i USA til 19,5 %. 

Vi prioriterer sikkerhet alle steder i arbeidet mot nullmålsetningen

Vi prioriterer sikkerhet alle steder i arbeidet mot nullmålsetningen

Sikkerhetsmålsetningen vår er alltid ingen uhell. Men nullmålsetningen er mer enn et tall. Vi verdsetter høyt opplæring og utdannelse, både i egne og kundenes anlegg. Vi foretar risikovurderinger før vi starter arbeidet, identifiserer sikkerhetsavvik, og retter opp potensielt farlige situasjoner – på ethvert sted der Ecolab opererer.

Innen 2030 sikter vi mot å lære opp og utdanne 100 % av medarbeiderne våre til å arbeide på trygt vis 100 % av tiden.