Ecolab experts in a dairy processing plant

2030 positiv påvirkning

Å være et selskap med positiv innvirkning krever en felles innsats – det er en tenkemåte som driver partnerne, kundene og lokalsamfunnene våre fremover. Planen vår for å skape positiv innvirkning i 2030 reflekterer vår vedvarende satsning på raskere fremskritt sammen med samarbeidspartnere mot en positiv fremtid.

Jobben vår for å skape positiv innvirkning i 2030 reflekterer endringene vi sikter mot for selskapet vårt, lokalsamfunn, kunder og miljøet. Sammen med kundene og leverandørene våre fokuserer vi på å skape en varig, positiv innvirkning, samtidig som vi fremmer vekst i bedriften. Og innen 2030 forventer vi at kulmineringen av fremskritt gjennom hele forsyningskjeden vår resulterer i positiv innvirkning på vann og klima, noe som betyr at resultater som oppnås gjennon bruken av Ecolab sine løsninger og tjenester oppveier virksomheten vår sin egen ressursavhengighet.

I verden

Vi hjelper kundene våre med å gjøre mer for mennesker og kloden.

Rushing waterfall

Vann

Hjelper kunder med å spare 300 milliarder gallon [1,1 milliarder m³] vann hvert år, som tilsvarer det årlige drikkevannsbehovet for 1 milliard mennesker.

Konsernets bærekraftsrapport for 2019

Mat

Hjelper kunder med å levere nok trygg mat av høy kvalitet til å mette 2 milliarder mennesker i et helt år og forhindrer 11 millioner matbårne sykdomstilfeller.

Konsernets bærekraftsrapport for 2019

Helse

Bidrar til å vaske 90 milliarder hender og gi sikker medisinsk behandling til 116 millioner mennesker hvert år, noe som forhindrer mer enn 1,7 millioner infeksjoner.

Large windmill photographed from above a field

Klima

Hjelper kunder med å unngå å generere 6 millioner tonn utslipp av drivhusgasser og forhindrer nærmere 10 millioner sykdomstilfeller som er fobunet med forurendnig.


Måle virkningen vår

I vår egen drift

I tillegg til den innflytelsen vi har sammen med kundene våre, vet vi at vi kan utgjøre en forskjell gjennom egen drift. Vi gjør jevn, målbar fremgang mot målet for 2030 om positiv innvirkning på vann, klima, rettferdighet, inkludering og sikkerhet.

Oppnå en netto positiv innvirkning på vann

Oppnå en netto positiv innvirkning på vann

Global vannmangel krever fortsatt umiddelbar handling over hele verden. Som en livsviktig ressurs for alle, knytter ansvarlig forvaltning og bruk av vann ansvaret vårt til aksjonærene våre og lokalsamfunn tett sammen. Det er viktig for både bedriften og samfunnet at vi går raskere fremover sammen for å håndtere den globale vannkrisen.

Visjonen vår om en vannbestandig framtid er avhengig av konkret handling. For Ecolab innebærer dette å fortsette å fremme vannforvaltning hos kundene våre, samtidig som vi identifiserer muligheter til å implementere vannforvaltningsprosjekter i egen drift. Innen 2030 planlegger vi å:

 • Redusere vannkonsekvenser med 40 % per produksjonsenhet på tvers av virksomheten vår i forhold til basisåret 2018
 • gjenopprett mer enn 50 % av det samlede vannuttaksvolumet vårt på høyrisikoanlegg
 • oppnå standardsertifisering fra alliansen for vannforvaltning (AWS) i nedslagsfelt med høy risiko 

Vi reduserte den totale innvirkningen vår på vann med 18 prosent fra utgangspunktet i 2018 ved å

 • implementere løsninger fra Ecolab, slik som 3D TRASAR™ and Water Flow Intelligence og bruke digitale verktøy som Smart Water Navigator for å støtte smart vannkontroll-praksis
 • gi resultater i prosjekter som resulterte i vannbesparelser på rundt 153 millioner gallon (~580,000 kubikkmeter)

Vi gjenopprettet vanntilførsel i lokalsamfunnene våre og reduserte og fyllte opp 34 prosent av vannuttaket vårt på høyrisikosteder ved å

 • Samarbeide med partnere innenfor de lokale vannbassengene der vi driver for å forstå felles utfordringer med hensyn til vann og møte dem med naturbaserte løsninger.
 • fullføre vanneffektivitet og gjenbruksprosjekter som reduserer avhengigheten av lokale vannforsyninger

Vi har oppnådd sertifisering fra Alliansen for vannforvaltning (AWS) på 10 av anleggene våre.

Håndtering av karbonutslipp

Håndtering av karbonutslipp

Ecolab satte seg tidlig vitenskapelig baserte klimamål, har skrevet under på FNs klimarapport om 1,5-gradersmålet – og fortsetter å jobbe for klimalederskap som en del av FN-kampanjen Global Compact Forward Faster.

Ecolab har kortisktige, vitenskapelig baserte mål godkjent av initiativet Science Based Targets (SBTi) om å redusere det totale omfanget utslipp av drivhusgasser i virkeområdene 1 og 2 med 50 prosent innen 2030 sammenliknet med 2018 som utgangspunkt*. Vi hr forpliktet oss til å oppnå 100 prosent fornybar elektrisitet innen 2030, og netto-null-utslipp innen 2050. Vi jobber også med å redusere Ecolabs utslipp i virkeområde 3 med 25 prosent innen 2030 sammenliknet med utgangspunktet i 2022 over et parti med kjøpte varer og tjenester, aktiviteter forbundet med drivstoff og energi, transport og distribusjon og bruk av solgte produkter.


*Inkluderer en 90 prosent absolutt reduksjon av drivhusgassutslipp i virkeområdene 1 og 2 fra utgangspunktet i 2018, og virkeområdet 3 fra utganspunktet i 2022.

For å bidra til at vi oppnår målene våre, bruker vi en kombinasjon av taktikker som støttes av vitanskapelig baserte strategier. I 2023 gjorde vi følgende:

 • Reduserte absolutte karbonutslipp av omfang 1 og 2 med 25 % fra basisåret vårt 2018 ved å fokusere på prosessforbedringsprosjekter som reduserte samlet energiforbruk med nesten 5,7 milliarder BTU.
 • Fikk 64 % av den samlede elektrisiteten fra fornybare kilder.
 • akselererte elektrifiseringen av kjøretøyparken vår, spesielt i Nord-Amerika, gjennom et samarbeid med Ford Pro™, og i Europa ved å ha elkjøretøy som en del av vårt standardvalg av biler.

Vi støtter en mangfoldig og inkluderende stab 

Vi fremmer en mangfoldig og inkluderende stab

Kulturen vår for inkludering og tilhørighet er fokusert på å støtte og oppmuntre medarbeiderne våre til å nå sitt fulle potensial. Vi søker å fremme en tilhørighetskultur som gjenspeiler den langvarige verdien vår av å samarbeide om å inkludere ulike perspektiver som utfordrer oss til å nå målene våre og gjøre det rette. Ambisjonene våre for innvirkning i 2030 gjenspeiler denne forpliktelsen, og har som mål å øke kjønnsmangfoldet på lederskapsnivå til 35 prosent, og etnisk og rasemangfold til 25 prosent, og med dette understreke forpliktelsen vår til mangfold og tilgjengelighet til like muligheter for individer med ulik bakgrunn.

Vi bruker en kombinasjon av strategier for å hjelpe oss med å fremme ambisjonene våre, inkludert

 • å sette sammen mer mangfoldige kandidatgrupper
 • å fremme en inkluderende kultur med følelse av tilhørighet gjennom ressursgrupper for medarbeidere med alle typer bakgrunn
 • å investere i prosesser og systemer som fører til åpenhet

Resultatet av denne innsatsen i 2023:

 • 39 % av alle nyansettelser på ledelsesnivå globalt var kvinner og27 % av alle nyansettelser på ledelsesnivå i USA var fargede.
 • Nesten 40 prosent av den globale arbeidsstyrken vår har gjennomført et opplæringskurs i å være en god alliert i praksis.
 • Antall kvinner i lederskapet har økt til 28 prosent, og antall fargede i lederskapet har økt til 20 prosent i USA.

Vi prioriterer sikkerhet alle steder i arbeidet mot nullmålsetningen

Vi prioriterer sikkerhet alle steder i arbeidet mot nullmålsetningen

Målene våre for sikkerhet er enkle: null ulykker, null skader og null overtredelser. Dette nullmålet er en kollektiv ambisjon som hver medarbeider må forplikte seg til å ta eierskap på og levere hver eneste dag. Fra år til år etterstreber vi også å gradvis forbedre sikkerheten på alle anleggene våre for å beskytte medarbeidere og lokalsamfunn.

Men nullmålsetningen er mer enn et tall. Vi verdsetter høyt opplæring og utdannelse, både i egne og kundenes anlegg. Vi foretar risikovurderinger før vi starter arbeidet, identifiserer sikkerhetsavvik, og retter opp potensielt farlige situasjoner – på alle steder der Ecolab har drift.